2011 №5 вересень-жовтень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №5 2011   Contents, №5 2011
  Скляренко В. Г. Етимологічні розвідки   Skliarenko V. H. Etymological studies
  Матвіяс І. Г. Особливості словозміни в західноукраїнському варіанті літературної мови   Matviyas I. H. The pecularities of words change in the West Ukrainian variant
of the literary language
  Лучик В. В. Етюди з «Короткого етимологічного словника топонімів України»   Luchyk V. V. Sketches of the «Concise Etymological Dictionary
of Ukraine’s Toponyms»
  Іващенко В. Л. Явище енантіосемії в українській термінології   Ivashchenko V. L. The phenomenon of enantiosemy in Ukrainian terminology
  Синиця І. А. Передмови лексикографічних праць як об’єкт
жанрознавчих досліджень
  Synytsia l. A. Dictionaries prefaces as an object ofthegenristic researches
  Баландіна Η. Ф. Береза і кадиш в сучасній мовній свідомост   Balandina N. F. Birch and Guelder rose in the modem linguistic consciousness
  Даниленко Л. І. Чеська пареміографія від початків (XIV ст.) до сучасності   Danylenko L. I. Czech paremiography from the origins (14th century)
to modem tim e
  Лучканин С. М. Історико-лінгвістичні суперечки навколо дунайської латини та романського континуітету в румунському етно-і глотогенезі   Luchkanyn S. M. Historico-linguistic disputes about the Danubian Latin
and the continuity of the Roman element in the ethnoand
glottogenesis of Romania
  Дель Гаудіо С. Латинська версія «Житія св. Віта» та її церковнослов’янський переклад   Del Gaudio S. «St. Vite’s life» in its Latin version and
Church Slavonic translation
  Вербич Н. С. Інтонація публічного виступу: основні напрями дослідження   VerbychN. S. Intonation ofpublic speech: basic directions of re se a rch

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Васько P., Радзієвська Т. Ćarkić М. Ž. On Poetic Language   Vasko R., Radziyevska T. ČarkiéM. Ž. On Poetic Language

 


НАУКОВЕ ЖИТТЯ                         


  Хроніка   News items


© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2011

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2011