2011 №4 липень-серпень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №4 2011   Contents, №4 2011
  Лукінова Т. Б. Академік О. С. Мельничук: життя, віддане науці   Lukinova T. B. Academician O. S. Melnychuk: the life devoted to science
  Матвіяс І. Г. Особливості фонетичної системи в ахідноукраїнському варіанті літературної мови   Matviyas I. H. The peculiarities of phonetical system in the West Ukrainian variant of literary language
  Лесюк М. П. Динамічні процеси в говорах Прикарпаття   Lesiuk M. P. Dynamic processes in the vernaculars of Prykarpatti
  Войцева О. А. Традиції та закономірності у розвитку водогосподарської лексики польської мови   Voytseva O. À. Tra di tions and nat u ral phe nom e non in the de vel op ment
of pol ish vo cab u lary of wa ter econ omy
  Полякова Т. М. Лінгвокультурологічне відображення реалій козацької доби у словнику В. І. Даля   Polyakova T. M. Lin guis tic and cul tural rep re sen ta tion of the cos sacks’ realia
as in V. I. Dal’s dictionary
  Бук С. Н. Роман Івана Франка «Для домашнього огнища» крізь призму частотного словника   Buk S. N. Ivan Franko’s novel «Dlja domashnjoho ohnyshcha» («For the Hearth») from the fre quency dic tio nary per spec tive
  Мікіна О. Г. З романської етимології: до семантико-типологічного
критерію пояснення лат. quаегеге
  Mikina O. G. From the Ro mance et y mol ogy: to wards the semanticoty po logi cal cri te rion of ex pla na tion of the latin quaereáre

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Брицин М. Войцева О. А. Водогосподарська лексика польської мови: від давнини до сучасності   Brytsyn M. Voytseva O. A. Pol ish wa ter man age ment vo cab u lary: from an tiq uity to modernity
  Мушкетик Л. Косвів М. Тizenhatodic stazádi uкгán egyházi kézirataink és helyesirásuk   Muschketyk L. Kocsis M. Tizenhatodik századi ukrán egyházi
kézirataink és helyesirásuk
  Іващенко В. Яворська Г. М., Богомолов О. В. Непевний об’єкт бажання: ЄВРОПА в українському політичному дискурсі   Ivashchenko V. Javorska H. M., Bohomolov O. V. Un cer tain ob ject of de sire:
Eu rope in the Ukrai nian po lit i cal discourse.
  Бріцин В., Ніколаєнко Л. Kononenko I., Mytnik I., Wasiak E. Słownik tematyczny polsko-ukrainski   Britsyn V., Nikolajenko L. Kononenko I., Mytnik I., Wasiak E. Słownik
tematyczny polsko-ukrainski

 


НАУКОВЕ ЖИТТЯ                         


  Хроніка   News items


© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2011

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2011

   

 


 

Мушкетик Л. Косвів М. Тizenhatodic stazádi uкгán egyházi kézirataink és helyesirásuk

Рецензії та анотації

Kocsis M. TIZENHATODIK SZÁZADI UKRÁN EGYHÁZI KÉZIRATAINK ÉS HELYESIRÁSUK
Szombathely, 2008. — 335 p.
Кочиш M. УКРАЇНСЬКІ ЦЕРКОВНІ РУКОПИСИ XVI СТОЛІТТЯ (В УГОРЩИНІ) ТА ЇХ ПРАВОПИС
Сомбатгей, 2008.— 335 с.


Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2011_4_10.pdf)mov_2011_4_10.pdf[ ]67 Кб885 Завантаження

Іващенко В. Яворська Г. М., Богомолов О. В. Непевний об’єкт бажання: ЄВРОПА в українському політичному дискурсі

Рецензії та анотації_________________________________________________________

Яворська Г. М., Богомолов О. В.
НЕПЕВНИЙ ОБ’ЄКТ БАЖАННЯ: ЄВРОПА В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
К. : Вид. Дім Дмитра Бур аго, 2010.— 136 с.

Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2011_4_10.pdf)mov_2011_4_10.pdf[ ]88 Кб810 Завантаження