2012 №1 січень-лютий


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст   Contents
  Скляренко В. Г. «Темні місця» в «Слові в полку Ігоревім»   Skliarenko V. H. Darkplacesin«TheLayofIhor’sHost»
  Ткаченко О. Б. До проблеми української правописної реформи   Tkachenko O. B. On the problem of Ukrainian spelling reform
  Бацевич Ф. С. Абсурдний художній текст у вимірах лінгвістичної п рагматики   Batsevych F. S. Absurd fiction in terms of linguistic pragmatics
  Прадід Ю. Ф. Історія української фразеографії   Pradid Yu. F. The History of the Ukrainian phraseography
  Скопненко О. І., Цимбалюк-Скопненко Т. В. Зі спостережень над історією й сучасними процесами розмежування фраземіки та пареміології в україністиці   Skopnenko O. I., Tsymbaliuk-Skopnenko T. V. Observations on the history and current state of the differentiation of idiomatic units and proverbs and sayings
  Герасименко І. А. Проблема структурної та лексико-семантичної організації колоративів у російській мові   Herasymenko I. A. The problem of structural and lexical-semantic organization of color names in the Russian language
  Шипнівська О. О. Місце словотворення в розвитку сучасного українського л ексикону   Shypnivska O. V. The place of the derivation in the development of the modem Ukrainian lexicon
  Шкіцька І. Ю. Гендерний вимір маніпулятивного дискурсу   Shkitskal. Y. The gender dimention of manipulative discourse
  Петров О. В. Предикатно-актантні поля в російській мові: принципи структурування   Petrov O. V. Predicate-actantial fields in the Russian language: structuring principle

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Зарецький О. Радзієвська Т. В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту   Zaretskyi O. Radziievska T. V. Essays on concept analysis and text linguistics
  Одрехівська І. Коваль А. П., Коптілов В. В. Крилаті вислови української літературної мови   Odrekhivska I. Koval A. P., Koptilov V. V. Winged words of the Ukrainian language
  Олексенко В. Баган М. П. Категорія заперечення в українській мові   Oleksenko V. Bahan M. P. The category of negation in the Ukrainian language

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


  Хроніка   News items
  Дисертаційні роботи з мовознавства   Dissertations on linguistic (research themes)


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2012

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2012

   

 


 

Одрехівська І. Коваль А. П., Коптілов В. В. Крилаті вислови української літературної мови

Рецензії та анотації


Коваль А. П., Коптілов В. В.
КРИЛАТІ ВИСЛОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ
МОВИ.— 3-є доп. вид.
К .: Ярославів Вал, 2011. — 704 с.

2011 р. у видавництві «Ярославів Вал» пере­видана знакова праця української лексико­графії — словник «Крилаті вислови україн­ської літературної мови», який уклали А. Коваль і В. Коптілов. Появу третього доповне­ного видання першої в українському словни­карстві збірки крилатих висловів можна лише вітати, адже вона й досі залишається єди­ним реєстром крилатих слів та висловів ук­раїнської літературної мови.


Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2012_1_12.pdf)mov_2012_1_12.pdf[ ]104 Кб3247 Завантаження

Олексенко В. Баган М. П. Категорія заперечення в українській мові

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ

Баган М. П.
КАТЕГОРІЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ:
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ТА
ЕТНОЛІНГВІСТИЧНІ ВИЯВИ
К .: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012.— 376 с.

Монографія М. П. Батан репрезентує нову спробу комплексного функціонально-семантичного аналізу категорії заперечення в сучасній українській мові. Заслуговує схвалення передусім намагання авторки відійти від вузького формально-граматичного витлумачення заперечення й охопити всі вербальні (і навіть невербальні) вияви цієї мисленнєво-мовленнєвої категорії.


Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2012_1_13.pdf)mov_2012_1_13.pdf[ ]96 Кб1718 Завантаження