2011 №2 березень-квітень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №2 2011   Contens №2 2011
  Озерова Н. Г., Широков В. А. Перший том Словника української мови у 20-ти томах   Ozerova N. H., Shyrokov V. A. Dictionary of the Ukrainian language
in 20 volumes. Vol. 1
  Матвіяс І. Г. Відображення гуцульського говору в мові творів Марка Черемшини   Matviyas I. H. The reflection of the Hutsul dialect in the works by Marko Cheremshyna
  Васильєва Л. П. Чорногорська мова сьогодні: соціолінгвістичний статус, проблема норми   Vasylieva L. P. The Montenegrin language today: Sociolinguistic status,
the norm problem
  Прадід Ю. Ф. Юридична лінгвістика в Україні: здобутки і перспективи   PradidYu. F. Juridical linguistics in Ukraine: Achievements and prospects
  Ажнюк Л. В. Стильова деформація в українському мовленні російсько-українських білінгвів   Azhniuk L. V. Stylistic deformations in the Ukrainian speech of the Russian-Ukrainian bilinguals
  Черненко Г. А. Прогнозування мовного конфлікту як соціолінгвістичне завдання   Chernenko H. A. The Prediction of a language conflict as a sociolinguistic task
  Мізін К. І. Особливості вапоризації концепту «Алкоголь» у германських ісхіднослов’янськихлінгвокультурах   Mizin K. I. Features of the concept «alcohol» valorisation in the Germanic and East Slavic linguoculture
  Лукаш Г. П. Ознаки системної організації конотативних власних назв   Lukash H. P. Characteristics of the connotative proper names system organization
  Бурмистрович Ю. Я. Чому перед голосними звуками переднього ряду приголосні звуки у праслов’янську добу пом’якшувалися,
а в протослов’янську, перебуваючи нібито в тій самій позиції,
не пом’якшувалися
  Burmistrovych Yu. Ya. Why did consonants before front vowels get soft in common Slavic, but did not get soft in proto-Slavic in the same position?

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Вальтер Г., Мокієнко В. Мізін К. І. Людина в дзеркалі компаративної
фразеології
  Valter H., Mokienko V. Mizin K. I. The Man in the Mirror of the Comparative Phraseology
  Петришин М. Горпинич В. А. Топонимия древнегреческого языка   PetryshynM. HorpynychV. Ancient Greek Toponymy
  Пономаренко А. Чемеркін С. Українська мова в Інтернеті: позамовні
та внутрішньоструктурні процес
  Ponomarenko A. Chemerkin S. Ukrainian in the Internet: Extraand intralingual factors
  Федонюк В. Миронова Г., Газдошова О. Чесько-український юридичний словник   Fedoniuk V. Myronova H. M., Hazdoshova O. Czech-Ukrainian Law Dictionary

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


  Хроніка   News items
  Сфросинія Хомівна Широкорад   Efrosynia Khomivna Shyrokorad


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2011

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2011