2011 №1 січень-лютий


СТАТТІ                                                     CONTENTS


    Articles
    Batsevych F. S. Communicative naturaleness as a linguopragmatic category
    Demenchuk O. V. Dynamic models of the lexicon semantic description
  Архангельська А. М. Формальне вираження категорії маскулінності: взаємодія родової редистрибуції і родової транспозиції   Arkhanhelska A. M. Formal interpretation of masculinity: the interplay of gender redistribution and gender transposition
  Кравцова Ю. В. Семантико-когнітивне моделювання метафоризації   Kravtsova Ju. V. The semantic cognitive modelling of metaphorization
  Коць Т. А. Розвиток української дериватології і динаміка словотвірної норми   Kots T. A. The development of the Ukrainian word-building and the dynamics of word-building norm
  Іліаді О. І. Архаїчна лексика українських діалектів Закарпаття й реконструкція праслов’янського словника   Iliadi O. I. Archaic lexical units of Zakarpattia ukrainian dialects and protoslavonic lexicon reconstruction
  Вербич С. О. Гідроніми Унава, Унява та споріднені назви на карті Європи   Verbych S. O. Унава, Унява-hydronyms and related names on the Europe map
  Менько Л. М. Тлумачення найменувань тварин у Словнику української мови   Men’ko L. N. Interpretations of animal denominations in the ukrainian lexicon

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Єрмоленко С. С. Терехова С. І. Типи референції в системі просторових, часових та особових координат у їх мовній реалізації   Yermolenko S. S. Terehova S. I. Types of reference in the system of space, time and personal co-ordinates in their language realization
       

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


  Дисертаційні роботи з мовознавства   Dissertations on linguistic (research themes)
  Тематика XV Міжнародного з’їзду славістів (Мінськ, Білорусь, 2013)   The 15th International congress of slavic subjects (Minsk, Belarus, 2013)


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2011

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2011

   

 


 

Єрмоленко С. С. Терехова С. І. Типи референції в системі просторових, часових та особових координат у їх мовній реалізації

Рецензії та анотації

Терехова С. І.
ТИПИ РЕФЕРЕНЦІЇ В СИСТЕМІ ПРОСТОРОВИХ, ЧАСОВИХ
ТА ОСОБОВИХ КООРДИНАТ У ЇХ МОВНІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ
(на матеріалі української, російської та англійської мов) :
Монографія
К. : Вид. КСУ ; ТОВ «Альфа Реклама», 2010.— 340 с.


Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2011_1_10.pdf)mov_2011_1_10.pdf[ТИПИ РЕФЕРЕНЦІЇ В СИСТЕМІ ПРОСТОРОВИХ, ЧАСОВИХ ТА ОСОБОВИХ КООРДИНАТ У ЇХ МОВНІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ]81 Кб754 Завантаження