РЕЦЕНЗІЇ

Селігей П. Черненко Г. А. Мовленнєвий вплив на ціннісні системи: діапазон імовірностей

Рецензії та анотації

Черненко Г. А.
МОВЛЕННЄВИЙ ВПЛИВ НА ЦІННІСНІ СИСТЕМИ: ДІАПАЗОН ІМОВІРНОСТЕЙ
К. : Видавн. дім Д. Бураго, 2018. — 348 с.

Монографія Г. А. Черненко «Мов-леннєвий вплив на ціннісні системи: діапазон імовірностей» стосується ба-гатьох проблем, актуальних не лише в лінгвістиці. У центрі уваги авторки — взаємодія мови, свідомості та світу, а саме — оцінне ставлення людини до різних об’єктів і властивостей, способи  мовного відображення цього ставлення, шляхи його формування засобами мови.

Г. А. Черненко нагадує нам, що мова не лише передає думки, знання та почуття, а й прищеплює ціннісні уявлення, ціннісні орієнтації, ціннісні системи. Цінності — це те, що ми вва-жаємо найбільш бажаним, важливим, дорогим і потрібним у своєму житті. Будучи основою різних світоглядів та ідеологій, вони владно скеровують як життєвий шлях кожної конкретної лю-дини, так і рух людських спільнот у певному напрямі, до певного ідеалу.


 

Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2018_4.pdf)rez_2018_4.pdf[ ]656 Кб205 Завантаження

Ущина В. Кудрявцева Н. С. Лінгвістична відносність і проблеми перекладу філософської термінології: лінгвокогнітивний підхід

Рецензії та анотації

Кудрявцева Н. С.
ЛІНГВІСТИЧНА ВІДНОСНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ФІ-
ЛОСОФСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ПІДХІД
К. : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2017. — 460 с.


  Вступ людства до нового, третьо­го, тисячоліття позначений не лише новими винаходами, досягненнями та відкриттями, а й прагненням науков­ців вийти на новий рівень розуміння й осягнення світу і місця в ньому лю­дини, що нерозривно пов’язано з мо­вою. Посилення уваги дослідників до когнітивних процесів концептуалізації та категоризації, особливо з огляду на проблеми міжкультурної комунікації, природним чином змушує науковців по-новому підходити до проблеми мов­ного релятивізму, запропонованого Се­піром — Ворфом. Намагання дослідни­ків відійти від аксіом ортодоксального мовознавства, переосмислюючи сміли­ві і проникливі ідеї В. фон Гумбольдта, Е. Сепіра та Б. Ворфа, знаменують за­гальнопарадигмальний зсув науки в бік загального екологізму буття (Ф. Капра). Цілком суголосною з наведеними мір­куваннями є праця Н. С. Кудрявцевої, у якій раціоналістичний скептицизм до теорії мовної відносності поступається вдумливому аналізу емпіричних даних та роздумам над питаннями загальнона­укового та методологічного характеру.


 

Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2018_3_1.pdf)rez_2018_3_1.pdf[ ]348 Кб201 Завантаження

Биховець Н. Національна пам’ять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка

Рецензії та анотації

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ У ФІЛОЛОГІЇ: СПАДЩИНА ПРОФЕ-
СОРА ЮРІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА ЖЛУКТЕНКА: МАТЕРІАЛИ ВСЕ-
УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (ЛЬВІВ, 2–3 ЖОВТНЯ
2015 Р.)
Л. : Дослідно-видавн. центр Наук. т-ва ім. Шевченка, 2017. — 294 с., VI с. іл.


 2015 рік для багатьох мовознавців України був роком Ю. О. Жлуктенка, столітній ювілей якого відзначили най­більші університети країни: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка та Львівський національний університет ім. Івана Франка. Особливо широко й урочисто ці заходи проходили у Львівському університеті, свідченням чого є рецензована книжка. Безсум­нівна заслуга в організації Львівської Всеукраїнської наукової конференції та публікації цієї книги належить її іні­ціатору — доктору філологічних наук, професору, академіку АН ВШ України, завідувачці кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. Гри­горія Кочура Львівського університе­ту і вдячній учениці та послідовниці Ю. О. Жлуктенка Роксолані Петрівні Зорівчак.


 

Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2018_3_3.pdf)rez_2018_3_3.pdf[ ]410 Кб190 Завантаження

Коцюба З. Дочу А. Р. Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики

Рецензії та анотації

Дочу А. Р.
МОВНІ КОНТАКТИ І ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАН-
НЯ ТЕМАТИЧНИХ ГРУП ЛЕКСИКИ (на матеріалі англійськогоор-
нітонімікону)
К.: Наук. думка, 2017. — 206 с.


  Дослідження мовних контактів, породжуваних ними явищ і процесів мають давню історію і є традиційни­ми для мовознавства. Серед проблем лінгвістичної, зокрема лексичної, кон­тактології чи не найактивніше сьогодні опрацьовуються механізми та спосо­би адаптації лексичних запозичень на матеріалі різних мов. Аналіз сучасних процесів запозичення, що є значущими з огляду на розширення ареалів мовних взаємопроникнень і взаємовпливів, у зіставленні з відповідними процеса­ми минулих етапів розвитку мови дає змогу простежити тенденції мовного поступу, з’ясувати співвідношення вну­трішньо- і зовнішньомовних ресурсів у формуванні різних лексичних груп у певні періоди життя мови.


 

Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2018_3_2.pdf)rez_2018_3_2.pdf[ ]383 Кб382 Завантаження

Єрмоленко С.С. Дзера О. Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст

Рецензії та анотації

Дзера О.
БІБЛІЙНА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ І ПЕРЕКЛАД: АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ
КОНТЕКСТ.
Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. — 490 с.


 Біблія, чи взята сама по собі, чи ра­зом з похідними від неї текстами різних жанрів і мов, як жоден інший твір є при­родним об’єктом для вивчення в аспекті інтертекстуальності й перекладу. Вод­ночас вибір такого об’єкта, сакрального для світових релігій і безпрецедентного за своєю значущістю для численних на­ціонально-культурних традицій, — цей вибір, з одного боку, покладає на до­слідника особливо велику відповідаль­ність і, з другого боку, ставить перед ним особливо високі вимоги, які сто­суються орієнтування в безмежному морі спеціальної теологічної та філоло­гічної літератури і володіння методами й процедурами аналізу в галузі біблій­них студій, транслятології, текстології, лінгвістичної і загальної семіотики, історії літератури, мовно-культурної контактології тощо. З огляду на все це вихід у світ рецензованої монографії О. Дзери є значущою подією з погляду інтересів як згаданих, так і низки інших гуманітарних дисциплін.


 

Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2018_3_4.pdf)rez_2018_3_4.pdf[ ]332 Кб371 Завантаження