РЕЦЕНЗІЇ

Verbych S. Багамольнікава H. А. Тапанімія Гомельшчыны: структурна-семантычная характарыстыка

Багамольнікава Н. А.
ТАПАШМІЯ ГОМЕЛЬШЧЫНЫ: СТРУКТУРНА-СЕМАНТЫЧНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА. Манаграфія.
Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008.— 242 с.


Дослідження історії певної території було б неповним без вивчення місцевого топо- німікону, адже власні географічні назви — це своєрідні територіальні мовні знаки, відбиті в пам’яті століть. Саме тому системне вивчення топонімії конкретного ареалу на рівні синхронії і діахронії дає змогу не тільки з’ясувати фонетичну і морфемну будову, словотвірну структуру регіональних гідронімів, ойконімів, мікротопонімів тощо, встановити мотивацію їхніх твірних основ, а й простежити вплив позамовних чинників, історичних і географічних, на формування місцевих топонімів. Отже, збір, систематизація, мовознавчий аналіз власних географічних назв кожного терену — необхідна передумова для того, щоб не лише докладніше пізнати мову свого народу, а й глибше проникнути в історію території його проживання.

Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2016_2_1.pdf)rez_2016_2_1.pdf[ ]283 Кб150 Завантаження

Приходько А. Козлова Т. О. Іконічність у лексиці індоєвропейської прамови

Козлова Т. О.
ІКОНІЧНІСТЬ У ЛЕКСИЦІ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАМОВИ
Запоріжжя : Кругозір, 2015.— 640 с.


Монографія Т. О. Козлової присвячена дослідженню ізоморфізму форми й змісту знаків. Питання іконічності мають давню традицію вивчення у філософії, семіотиці та мовознавстві. Сьогодні усвідомлення багатогранності «натуральних» форм, у яких зберігається елемент схожості зі змістом, логічно привело до встановлення нових векторів розвитку теорії іконічності, її інтеграції в різні мовознавчі парадигми і напрями, поєднання лінгвосеміотики з традиційними та новітніми галузями мовознавства. Останнім часом особливо уважно вивчають вияви іконічності на різних мовних рівнях. Проте, як це цілком справедливо відзначено у вступі до монографії, практично всі наукові праці, що стосуються проблематики мовної іконічності, мають описовий характер і зводяться до систематизації емпіричних спостережень над конкретним матеріалом сучасних мов.

Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2016_2_2.pdf)rez_2016_2_2.pdf[ ]111 Кб185 Завантаження

Тараненко О. Півторак Г. Історико-лінгвістична славістика: Вибрані праці

Півторак Г.
ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНА СЛАВІСТИКА : ВИБРАНІ ПРАЦІ : До 80-річчя від дня народження та 50-річчя наукової діяльності
К.: Наук, думка, 2015.— 512 с.


До ювілею академіка Національної академії наук України Григорія Петровича Півторака — мовознавця, широко відомого в славістичному світі дослідженнями з історії, етимології та діалектології слов’янських і насамперед східнослов’янських мов, із сучасних проблем української та білоруської мов, — академічне видавництво «Наукова думка» видало том його вибраних праць Усього наукового доробку вченого цей том, звичайно, не міг умістити, але про діапазон наукових інтересів дослідника, про глибину опрацювання ним досліджуваної проблематики й, нарешті, про нього самого як неординарну творчу особистість він, безперечно, дає досить повне уявлення.

Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2016_3_1.pdf)rez_2016_3_1.pdf[ ]6549 Кб131 Завантаження

Валюх 3. Вакуленко М. О. Українська термінологія: комплексний лінгвістичний аналіз

Вакуленко М. О.
УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ: КОМПЛЕКСНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ
Івано-Франківськ : Фоліант. — 2015. — 361 с.


Термінологічні дослідження завжди актуальні і традиційно викликають значний інтерес. Рецензована монографія М. О. Вакулен- ка втілює комплексний науковий підхід до вивчення, уживання і творення українських термінів, що ґрунтується на узагальненому використанні методів мовознавчих і природничих наук.

Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2016_2_3.pdf)rez_2016_2_3.pdf[ ]109 Кб275 Завантаження

Скопненко О. Кулеш Г. І. Мова беларускага заканадаУства XX стагодцзя: генезіс і эвалюцыя

Кулеш Г. І.
МОВА БЕЛАРУСКАГА ЗАКАНАДАУСТВА XX СТАГОДДЗЯ: ГЕНЕЗІС ІЭВАЛЮЦЫЯ
Мінск : БДУ, 2015. — 303 с.


Упродовж XX ст. білоруська літературна мова пройшла складний і звивистий шлях розвитку: саме в згаданий період були кодифіковані ті релевантні риси, що сформували її сучасний образ і задали вектор внутрішнього розвитку, а комунікативна потужність цього ідіому то підносилася, то разюче занепадала внаслідок трагічних історичних обставин, у яких довелося жити білорусам. Увага дослідників до процесів становлення й розвитку білоруської літературної мови була постійною, проте тільки з 1990-их рр. з’явилася змога неупереджено вивчати масиви пам’яток, доти неприступні для наукового аналізу через радянський ідеологічний тиск. Нині на авансцену лінгвістики виходить нове покоління науковців, які істотно змінять дотеперішні уявлення про історію сучасної білоруської літературної мови. І це вплине не тільки на гуманітаристику Білорусі, а й на лінгвістичну славістику взагалі. Підстави для такого твердження знаходимо, зокрема, і в рецензованій монографії.

Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2016_4.pdf)rez_2016_4.pdf[ ]244 Кб167 Завантаження