Пошук по сайту

РЕЦЕНЗІЇ

Більше статей...

 1. Струганець Л. Кононенко В. Прагматика художнього тексту: пошуки новостилю : монографія
 2. Малаш О. Кулик В. Мовна політика в багатомовних країнах: закордонний досвід та його придатність для України
 3. Хібеба Н. Дидик-Меуш Г. Мокряни. Говірка маминого села: словник
 4. Сіроштан Т. Білоусенко П. І., Бойко Л. П., Тернова А. І. Нариси з історії українського словотворення (іменники pluralia tantum)
 5. Мушкетик Л. Gazdag V. Szláv elemek a Kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban : monográfia Mushketyk L. Gazdag V. Szláv elemek a Kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban : Monográfia
 6. Гнатюк І. Бабій І. Семантико-естетична парадигма назв кольорів у сучасній українській мові
 7. Мірченко М. Синтаксис української мови : хрестоматія
 8. Мізін К. Потапенко С. И. Когнитивная медиа-риторика: бытование конфликта-кризиса в англоязычных интернет-новостях
 9. Ліпич В. Коца Р. Динаміка лексико-словотвірних типів складних прикметників в українській мові
 10. Ярмак В. Ніколаєнко Л. І. Репрезентація емоцій заздрості і співчуття в польській, російській та українській мовах: семантико-когнітивний і лінгвоаксіологічний виміри
 11. Галів У. Яремко Я., Лужецька Н. Іван Франко і поступ новітньої лінгвістики
 12. Черниш Т., Єрмоленко С. С. Grzegorczykowa R. Język w służbie myśli: szkice z dziejów polskiego słownictwa
 13. Даниленко Л. Arkhanhelska A., Bláha O., Cholodová U. Čeština na Volynі
 14. Снитко О. Ажнюк Б. Мовна політика: Україна і світ
 15. Селігей П. Пономарева О. О. Українсько-італійський словник Hoepli
 16. Лесюк М. Радевич-Винницький Я. Історія української мови: іноетнічні персоналіїLesiuk M. Radevych-Vynnytskyi Y. Ukrainian language history: personalities with non-Ukrainian ethnic background
 17. Шведова М. Бук С. Н. Велика проза Івана Франка: електронний корпус, частотні словники та інші міждисциплінарні контексти
 18. Єрмоленко С. С. Keyes R. The hidden history of coined words
 19. Малаш О. Слѣдовати достоитъ : Доклади от международната ономастична конференция «Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век»
 20. Даниленко Л. Balowski M. Obraz świata w czeskich frazeologizmach (wybrane zagadnienia)
 21. Загнітко А. Терлак З. Пунктуаційний словник-довідник
 22. Черненко Г. Тараненко О. О. Андроцентризм у системі мовних координат і сучасний гендерний рух
 23. Мойсієнко А. Мовчун Л. В. Українська рима в системі мови і в мовній практиці
 24. Дідух-Романенко С., Малаш О. Левкова А. Спільна мова. Як народжуються і живуть слова
 25. Даниленко Л. Percepcia nadprirodzena vo frazeológii. Slavofraz-2019
 26. Pадзієвська Т., Труб В. Italian-Ukrainian contrastive studies: linguistics, literature, translation
 27. Філак І. Белей Л. Л. Українська мова на початку ХХІ ст.: параметризація соціально-лінгвістичних змін
 28. Селігей П. Тищенко К. М. Епохи українських мовних контактів: енциклопедія 3000 запозичених реалій античності й середньовіччя у мові, прізвищах і топонімах
 29. Півторак Г. Поповський А. Дещиця про українські прізвища
 30. Малаш О. Городенська К. Українське слово у вимірах сьогодення
 31. Шевченко Л., Стишов О. Русско-украинский словарь : В 4 т.
 32. Ущина В. Кудрявцева Н. С. Лінгвістична відносність і проблеми перекладу філософської термінології: лінгвокогнітивний підхід
 33. Коцюба З. Дочу А. Р. Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики
 34. Биховець Н. Національна пам’ять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка
 35. Єрмоленко С.С. Дзера О. Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст
 36. Селігей П. Черненко Г. А. Мовленнєвий вплив на ціннісні системи: діапазон імовірностей
 37. Єрмоленко С. С. Ярмак В. І. Семантика і прагматика темпоральності у сербському літературно-художньому дискурсі: структурні, стилістичні та компаративні аспекти
 38. Дьячок Н. Просяник О. П. Фердинанд де Соссюр: деміфологізація концепції.
 39. Коваль Л. Войцехівська Н. К. Конфліктний дискурс: структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти
 40. Малаш О. Архангельська А. Femina cognita. Українська жінка у слові і словнику
 41. Єрмоленко С. С. Скляренко В. Г. Дослідження з етимології та історичної лексикології української мови : До 80-річчя від дня народження
 42. Синиця І. Штайн К. Э., Петренко Д. И. А. А. Потебня: диалог во времени
 43. Черниш Т., Єрмоленко С. С. Danylenko L. Kulturní paměť slova: příručka české lingvokulturolog
 44. Матіїв М. Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок. A - Я
 45. Валюх З. Вакуленко М. О. Українська термінологія: комплексний лінгвістичний аналіз
 46. Торчинський М. Вербич С. О. Гідронімія басейну Дністра
 47. Тараненко О. Характеристика деяких лексикографічних параметрів одного з томів «Словника української мови» у 20-ти томах
 48. Жайворонок В. Рецензія на матеріали 5-ого тому «Словника української мови» у 20-ти томах
 49. Потапенко С. Скляренко А., Скляренко О. Артикль в сфере ономастики
 50. Снитко О. Шумарова Н. П. Соціолінгвістика
 51. Пономаренко В. Potebnj a, langage, pensée
 52. Даниленко Л., Дядечко Л. П. Лепта библейской мудрости: русско-славянский словарь библейских крылатых выражений и афоризмов с соответствиями в германских, романских, армянском и грузинском языках : В 2 т.
 53. Малаш О. Колесник В. Говірка болгар с. Городнього (Чийшія), Бессарабія : Словник
 54. Єрмоленко С. С. Мойсієнко А. Народна загадка в текстово-дискурсивному вимір
 55. Ґрещук В. Кононенко І. Українська та польська мови: контрастивне дослідження
 56. Наєнко Г. Селігей П. О. Світло і тіні наукового стилю
 57. Скопненко О. Кулеш Г. І. Мова беларускага заканадаУства XX стагодцзя: генезіс і эвалюцыя
 58. Тараненко О. Півторак Г. Історико-лінгвістична славістика: Вибрані праці
 59. Verbych S. Багамольнікава H. А. Тапанімія Гомельшчыны: структурна-семантычная характарыстыка
 60. Приходько А. Козлова Т. О. Іконічність у лексиці індоєвропейської прамови
 61. Валюх 3. Вакуленко М. О. Українська термінологія: комплексний лінгвістичний аналіз
 62. Іващенко В. Білоконенко Л. А. Українськомовний міжособистісний конфлікт
 63. Шевченко Л. І. Тараненко О. О. Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови
 64. Михальчук О. Колесник Н . С . Онімія української народної пісні
 65. Єрмоленко С. С. Stamper K . Word by word: secret life of dictionaries
 66. Тараненко О. Скляренко В . Г. Історія українського наголосу. Дієслово
 67. Малаш О. Сабадош І. Українські назви рослин: історія, етимологія
 68. Шкіцька І. Халіман О. В. Граматика оцінки: морфологічні категорії української мови : Монографія
 69. Левченко О. Купріянов Є. В. Лексикографічна система іспанської мови: феноменологія інтегрального опису
 70. Дядечко Л. П. Даниленко Л. І. Чеська пареміологія в генетичному, лінгвокогнітивному і дискурсивному висвітленні
 71. Тараненко О. Пономаренко С. Сучасна українська мова: морфеміка. Дериватологія. Морфонологія : Навч. посіб. для студентів філолог. спеціальностей вищ. навч. закладів України
 72. Л. Васильєва, О. Ткачук, В. Чумак / Українсько-хорватський словник
 73. Огляд лінгвістичних студій періодичного видання «Studia Ukrainica Posnaniensia»
 74. Mytnik I. Imiennictwo ziemi chełmskiej w xvi–xvii wieku
 75. Шульгач В. П. Нариси з праслов’янської антропонімії
 76. Тимошук Р., Сосновський В., Яскот М., Ганошенко Ю. Лексикон польської та української активної фразеології
 77. Зінкевич А., Преннер М. К. Kittel B., Lindner D., Brüggemann M., Zeller J.P., Hentschel G.Sprachkontakt — Sprachmischung — Sprachwahl — Sprachwechsel.Eine sprachsoziologischeUntersuchung der weiẞrussisch-russisch gemischten Rede«Trasjanka» in Weiẞrussland
 78. Селігей П. Данилевська О. М. Українська мова в українській школі на початку ХХІ століття: соціолінгвістичні нариси
 79. Редьква Я. Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України
 80. Палійська О. Trasjanka und Surźyk — gemischte weißrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede. Sprachlicher Inzest in Weißrussland und der Ukraine
 81. Мацько Л., Корольова А. Кочерган Μ. П. Основи зіставного мовознавства
 82. Дорошенко С. Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика
 83. Тищенко О. Деменчук О. В. Лінгвістика експерієнцій: динамічні моделі в семантиці лексики чуттєвого сприйняття
 84. Широков В. Репліка на статтю В. В. Німчука "Про сучасну українську тлумачну лексикографію"
 85. Шулежкова С. Дядечко Л. П., Петренко О. В., Прадід Ю. Ф. 250 крилатих слів і зворотів М. В. Гоголя: Українсько-російський тлумачний словник / 250 крылатых слов и выражений Н. В. Гоголя: Русско-украинский толковый словарь
 86. Іванова Л. Глущенко В. А., Ледняк Ю. В., Овчаренко В. М., Рябініна І. М. Мова як система
 87. Трифонов Р. Од слова путь верстаючи й до слова... : Збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак
 88. Черниш Т., Єрмоленко С. С. Березовій Е. Л. Язык и традиционная культура: этнолингвистические исследования
 89. Черниш Т., Єрмоленко С. С. Березовій Е. Л. Язык и традиционная культура: этнолингвистические исследования
 90. Космеда Т. Бацевич Ф. С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень
 91. Корбозерова Н. Пономаренко В. П. Категорія звертання та засоби її вираження в індоєвропейських мовах — етапи історичного розвитку і сучасність
 92. Кияк Т. Денисенко С. Н. Німецько-українсько-російський словник-довідник
 93. Ермоленко С. С. Тищенко К. М. Основи мовознавства
 94. Калита A. Brovchenko Т. О., Korolova Т. М. English Phonetics: Contrastive analysis of English and Ukrainian Pronunciation
 95. Слухай Н. Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика. Нариси
 96. Михальчук О. Мала філологічна енциклопедія
 97. Лучик В. Карпенко Ю. О. Літературна ономастика
 98. Кочерган М. Архангельська А. М. «Чоловік» у слов’янських мовах
 99. Глущенко В., Орел А. Журавлёв В. К. Теория группофонем : Развитие группового сингармонизма в праславянском языке
 100. Селіванова О. Терехова С. I. Система орієнтаційних координат у мові і мовленні
 101. Архангельська A. Marvan J. Cesty ke spisovné češtinč — prvních tisíc let (800-1800) : Maly pmvodce dejinami ceské lingvoekologi
 102. Іванова Л. Глущенко В. А., Ледняк Ю. В., Овчаренко В. М., Рябініна І. М. Мова як система (2)
 103. Синельникова Л., Прадід Ю. Ященко Т. А. Каузация в русском языковом сознании
 104. Карпенко Ю. Горпинич В. А. Антропонимия древнегреческого языка
 105. Лучик А. Кочерган Μ. П. Основи зіставного мовознавства
 106. Карпенко Ю. Скляренко В. Г. Русь і варяги: історико-етимологічне дослідження
 107. Денисенко С.Н. НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙСЛОВНИК-ДОВІДНИМацько Л., Корольова А. Кочерган Μ. П. Основи зіставного мовознавстваови) Вінниця : Нова Книга. — 2005. — 277с.
 108. Єрмоленко С. С. Мойсієнко А. К. Слово в аперцепційній системі поетичного тексту. Декодування Шевченкового вірша
 109. Горпинич В. Карпенко О. Ю. Проблематика когнітивної ономастики
 110. Селігей П. Тищенко К. М. Мовні контакти: свідки формування українців
 111. Швачко С. Korunets’ I. V. Contrastive Typology of the English and Ukrainian Language