ПРО ЖУРНАЛ

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте
Науково-теоретичний журнал Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України та Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Заснований 1967 року. Виходить 6 разів на рік.

У виданні висвітлюються проблеми загального, слов'янського, германського, романського, балтійського, тюркського та фінно-угорського мовознавства. Належне місце приділяється студіям з української мови, особливо в аспекті її зв'язків з іншими мовами. Журнал регулярно аналізує мовну ситуації в Україні та різних її регіонах. На його сторінках регулярно вміщуються матеріали наукових конференції, «круглих столів», дискусій з актуальних проблем мовознавства, ювілейних заходів. У спеціальних номерах опубліковані доповіді українських мовознавців на Міжнародних з'їздах славістів. Часопис знайомить читачів із новими українськими та зарубіжними лінгвістичними виданнями, висвітлює основні події мовознавчого життя в Україні та за її межами.

Мовознавство : наук.-терет. журн. / Ін-т мовозн. ім. О. О. Потебні, Укр. мовно-інформ. фонд Нац. акад. наук України. – К.: [б. в.], 1967. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 0027-2833

Засновники:

Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України

Рік заснування:

1967

ISSN друкованої версії:

ISSN 0027-2833

ISSN електронної версії:

ISSN 2524-0595

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 5562 від 18.10.2001 р.

DOI журналу:

DOI 10.33190/0027-2833

Головний редактор:

Тараненко Олександр Онисимович, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу загального та порівняльно-історичного мовознавства Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, заступник головного редактора журналу «Мовознавство»


Заступники головного редактора:

С. С. Єрмоленко

Відповідальні секретарі:

Чумак В. І.

Редколегія:

Скляренко Віталій Григорович, доктор філологічних наук, академік НАН України, почесний директор, радник при дирекції Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України


Тараненко Олександр Онисимович,докторфілологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу загального та порівняльно-історичного мовознавства Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, заступник головного редактора журналу «Мовознавство»


Селігей Пилип Олександрович, доктор філологічних наук, заступник головного редактора, доктор філологічних наук, завідувач відділу слов’янських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.

Широков Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, академік НАН України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, заступник головного редактора журналу «Мовознавство»


Чумак Валентин Іванович,відповідальний секретар редакційної колегії журналу «Мовознавство»

Ажнюк Богдан Миколайович,доктор філологічних наук, професор, директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, директор Українського бюро лінгвістичних експертиз НАН України

 


Бар-Ашер Моше(Ізраїль), професор Єрусалимського гебрайського університету, член АН Ізраїлю


Бацевич Флорій Сергійович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, член експертної ради ВАК України
ORCID:https://orcid.org/0000-0002-6141-8318, h-індекс 16
Публікації:http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0142852

Бріцин Віктор Михайлович, доктор філологічних наук, головний науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=ZW_YDTYAAAAJ, h-індекс 6
Публікації:http://www.inmo.org.ua/departments/ruslang/staff/britsyn.html

Єрмоленко Сергій Семенович,доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=-ZAzJmAAAAAJ, h-індекс 3
Публікації:http://www.inmo.org.ua/departments/zagmov/staff/sergij-semenovich-yermolenko.html
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0011787

Єрмоленко Світлана Яківна, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України
Google Scholar:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=8nWZVn0AAAAJ, h-індекс 13

Загнітко Анатолій Панасович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету, член-кореспондент НАН України
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=hys69IgAAAAJ&hl=uk&oi=ao, h-індекс 22
Публікації: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=1468725  

Лукашанець Олександр Олександрович(Білорусь), доктор філологічних наук, професор, академік НАН Білорусі, перший заступник директора з наукової роботи Центру досліджень білоруської культури, мови і літератури НАН Білорусі
GoogleScholar:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&pli=1&user=Mcbj2IoAAAAJ,  h-індекс 4
Публікації: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2015_20_27

Мозер Міхаель(Австрія), професор мовознавства Інституту славістики Віденського університету, член Австрійської АН
Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=17435324600, h-індекс 2
Google Scholar:https://scholar.google.com.ua/citations?user=kCMOWsUAAAAJ&hl=de, h-індекс 9
Публікації: https://homepage.univie.ac.at/michael.moser/Michael_Moser_Publications.pdf 

Півторак Григорій Петрович, доктор філологічних наук, академік НАН України, головний науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
GoogleScholar:https://scholar.google.com.ua/citations?user=GyKdoTEAAAAJ&hl=uk, h-індекс 10
Публікації:http://www.inmo.org.ua/departments/zpsm/staff/pivtorak.html

Пономаренко Володимир Панасович,доктор філологічних наук, професор, завідувач сектору зіставного та порівняльно-історичного мовознавстваІнституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
GoogleScholar:https://scholar.google.com.ua/citations?user=l9WtHWwAAAAJ&hl=uk, h-індекс 4
Публікації:http://www.inmo.org.ua/departments/rgbm/staff/volodimir-panasovich-ponomarenko.html
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0004419

Шевченко Лариса Іванівна, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченказаслужений діяч науки і техніки України
Google Scholar:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=cYq4SyAAAAAJ,h-індекс 6
Публікації: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0014196


Архангельська Алла Мстиславівна, доктор філологічних наук, професор кафедри славістики Університету ім. Ф. Палацького, Оломоуц, Чеська Республіка
Публікації: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0004160


Біланюк Лада, професор Університету Вашингтона, учасниця українознавчих студій, Сієтл, США
Публікації: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=296


Гентшель Ґерд, професор Ольденбурзького університету ім. Карла Осецького, Німеччина.
Публікації: https://www.researchgate.net/profile/Gerd_Hentschel


А. І. Даниленко (США)


Космеда Тетяна Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри україністики Університету імені Адама Міцкевича в Познані, Польща
Лучик Алла Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор кафедри загального та слов'янського мовознавства Національного університету «Києво-Могилянська Академія»
Феллерер, Ян, доктор філологічних наук, ад’юнкт-професор слов’янських мов Коледжу Вольфсона Оксфордського університету, Великобританія
 

Редактори:

Н. М. Гайдай, В. С. Даніхіна

Технічне редагування та верстка:

Дорожинська А. В.

Адреса

Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, вул. Грушевського, 4, м. Київ, 01001, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон

(044) 279-29-64   (044) 525-86-75

Факс

(044) 525-86-75

список известных личностей и коллекционеры живописи

Log in or Sign up