Log in
Ukraine, Kiev, т. 044 525-86-75  Ukrainian Lingua-Information Fund of NAS of Ukraine

2018 №6 листопад-грудень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Шевченко Л. І., Дядищева-Росовецька Ю. Б. Проблеми наукової школи в харківській славістиці середини ХІХ ст.: О. О. Потебня і П. О. Лавровський   Shevchenko L. I., Dyadyshcheva-Rosovets’ka J. B. Problems of scientific school in Kharkiv Slavic studies in the mid-19th century: O. O. Potebnia and P. O. Lavrovs’k y
  Пономаренко В. П. Етноніміка сучасних європейських мов і проблема національних стереотипів   Ponomarenko V. P. Ethnonyms of modern European languages and the problem of national stereotypes
  Васильєва Л. П. Роль сучасних українсько-південнослов’янських двомовних словників у створенні української національної лінгвістичної інфраструктури   Vasylyeva L.P. The role of modern Ukrainian-Southern-Slavonic bilingual dictionaries in the formation of Ukrainian national linguistic infrastructure
  Дель Гаудіо С. Діалектні картини Італії та України: спроби порівняння   Del Gaudio S. Italian and Ukrainian dialect landscapes: contrastive attempts
  Ричкова Л.В., Станкевич А. Ю. Спеціалізована мовна база даних з використанням текстів білоруських регіональних газет   Rychkova L.V., Stankevich A. Yu. Specialized language data base incorporating the texts of the regional Belarusian newspapers
  Купріянов Є. В., Любченко Т. П. Електронний словозмінний словник іспанської мови: його структура, зміст і параметризація   Kupriyanov Ye. V., Lubchenko T. P. Electronic inflectional dictionary of Spanish: structure, contents, and lexicographic parameters

 


РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


. Єрмоленко С. С. Скляренко В. Г. Дослідження з етимології та історичної лексикології української мови : До 80-річчя від дня народження   Yermolenko S.S. Skliarenko V.H. Studies in etymology and historical lexicology of the Ukrainian languag
  Дьячок Н. Просяник О. П. Фердинанд де Соссюр: деміфологізація концепції.   Dyachok N.V. Prosyanyk O.P. Ferdinand de Saussure: demythologization of his theory
  Коваль Л. Войцехівська Н. К. Конфліктний дискурс: структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти   Koval L. Voytsekhivs’ka H.K. Discourse of conflict: structural-semantic and communicative-pragmatic aspects

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


  Хроніка   News items


Зміст журналу «Мовознавство» за 2018 рік           

   
       Любомир Омелянович Белей           Lubomyr Omelianovych Beley  © Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2018

© Український
мовно-інформаційний
фонд, 2018
НАН України, 2018

   

 


 

Attachments:
Download this file (zmist_2018_6.pdf)zmist_2018_6.pdf[ ]80 kB114 Downloads
Download this file (zmist_2018_ALL.pdf)zmist_2018_ALL.pdf[ ]57 kB113 Downloads

Log in or Sign up